Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní, dodací a platební podmínky

společnosti Šani s.r.o., Zárubova 496/30, 142 00 Praha 4 – Kamýk

IČO: 24182281, DIČ: CZ24182281


1. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Šani s.r.o., IČ 24182281, DIČ CZ24182281, se sídlem Zárubova 496/30, 142 00 Praha 4 – Kamýk (dále jen Šani s.r.o. nebo „prodávající“)  a na straně druhé je kupující (dále jen „kupující“).

2. Sdělení před uzavřením smlouvy

Šani s.r.o. sděluje, že

a.) požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od Šani s.r.o

b.) spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

  • o poskytování služeb, které prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem  spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu  nezávisle na  vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od  smlouvy;
  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;

c.) v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a  jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za  navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní  cestou;

d.) spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy,  jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;

e.) v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit na reklamace@sanisro.com, příp. se  lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

3. Smlouva

Předmětem Objednávky je dodávka reklamních předmětů (dále jen “zboží”), bez označení nebo s označením (tj. s logem), objednaných dle aktuální nabídky Prodávajícího. Veškeré zboží nabízené Prodávajícím je charakteru a určení výhradně jako reklamní a dárkové předměty. Výjimku tvoří specializované výrobky určené pro specifické použití, na což je Kupující upozorněn dle obvyklých zvyklostí.

Prodávající a Kupující se přitom zavazují postupovat v souladu s následujícími podmínkami:

a. Uzavření smlouvy

Kupující, zaregistrovaný jako plátce daně z přidané hodnoty, uvede v každé objednávce své DIČ. Ostatní Kupující uvedou v objednávce vždy své IČO, pokud jim bylo přiděleno. Pokud je Kupující fyzická osoba, uvede své jméno a fakturační adresu.

V objednávce uvede Kupující druh a množství zboží, a místo určení. Objednávka je pro Kupujícího závazná od momentu akceptování objednávky.

Prodávající, bude-li objednávku akceptovat, potvrdí Kupujícímu druh a počet zboží, jakož i ceny, čímž objednávku akceptuje a doručením akceptu objednávky Kupujícímu dochází k uzavření smluvního vztahu. V tomto momentě se stává Objednávka je pro Kupujícího závaznou, i pokud ještě nedošlo k zahájení zpracování.

Součástí potvrzení akceptu je v případě elektronické komunikace odkaz na aktuální znění VOP včetně Reklamačního řádu prodávajícího, uvedeného na jeho platných webových stránkách. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve VOP uvedeno jinak.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému. Prodávající v takovém případě Kupujícího informuje o takové skutečnosti.

Prodávající si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude Kupující informován. Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout.

Zasláním objednávky včetně zadání k výrobě firemního loga nebo značky ručí Kupující Prodávajícímu za ochranu práv třetích osob, jakož i za ev. nároky třetích osob. Prodávající je oprávněn objednávku odmítnout či od objednávky odstoupit, pokud by hrozilo riziko škod z nároků třetí strany, resp. pokud by hrozilo riziko porušení zákonem chráněných práv třetích osob.

b. Dodání předmětu koupě

Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě. Kupující se zavazuje, že věc převezme a předem zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

Prodávající odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

Prodávající splní svou povinnost dodat zboží jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího. Jiný způsob dodání (např. osobní odběr) musí být výslovně sjednán. Není-li výslovně dohodnuto jinak, je den předání zboží prvnímu přepravci také dnem splnění požadovaného termínu.

4. Ceny

Veškeré ceny uváděné v cenících či nabídkách prodávajícího jsou bez DPH, pokud není výslovně uvedeno jinak.

O aktuální závazné ceně za dopravu a manipulaci, stejně jako o zvoleném přepravci bude Kupující vždy předem informován. Cena za dopravu a manipulaci od 250,- Kč/balík do 10 kg pro dopravu po České republice s využitím služeb PPL. Cena je závislá na celkové váze a řídí se ceníkem dopravce dle tarifu. Maximální hmotnost jednoho balíku je 30 kg. Objemově nebo váhově nadměrná zásilka se sjednává individuálně.

5. Platební podmínky

Kupní cena bude Kupujícím vždy uhrazena převodem na účet po vzájemném schválení kalkulace před zahájením výroby.

Pokud Kupující zruší svoji objednávku (tzv. “storno”) před její akceptací Prodávajícím, má Prodávající nárok na stornovací poplatek ve výši 30% (slovy: třicet procent) z ceny stornovaného zboží, plus nárok na náhradu nákladů prokazatelně vynaložených v souvislosti s plněním zrušené objednávky. Stornovací poplatek, jakož i náhrada vynaložených nákladů, jsou splatné na základě dokladu vystaveného Prodávajícím. Uplatněním stornovacího poplatku není dotčen nárok Prodávajícího na náhradu škody.

Nezaplacení kupní ceny nebo nepřevzetí zboží ve sjednané lhůtě se považuje za podstatné porušení smlouvy. Prodávající je oprávněn účtovat i částečné plnění a Kupující je povinen takto účtovanou částku zaplatit.

Bankovní spojení: 2400002127/8040, Oberbank

IBAN: CZ4780400000002400002127

SWIFT CODE:   OBKLCZ2X

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

6. Reklamace

Odpovědnost Prodávajícího za vady zboží se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku. Této odpovědnosti se Prodávající zprostí, neuplatní-li Kupující vady bez zbytečného odkladu po době, kdy mohl při vynaložení odborné péče tyto vady zjistit. Zjevné vady uplatní Kupující ve lhůtě max. 15 dnů od převzetí.

Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího předáním zboží prvnímu dopravci. Škoda na zboží vzniklá později nemá vliv na povinnost Kupujícího zaplatit kupní cenu. Případná reklamace nemá vliv na povinnost Kupujícího zaplatit kupní cenu. Reklamovat lze pouze zboží nezměněné zásahem Kupujícího. Reklamace musí být písemná, zaslaná do sídla Prodávajícího.

Kupující má dle §53 odst. 6 zák. č. 40/1964 Sb. (obč. Zák.), právo odstoupit od kupní smlouvy do 15 dnů od převzetí zboží. Náklady spojené s dopravou se nevrací.

Adresa pro zasílání reklamací:

Šani s.r.o., Zárubova 496/30, 142 00 Praha 4 – Kamýk

nebo dle předchozí písemné domluvy.

7. Závěrečná ustanovení

Obaly uváděné na trh v rámci tohoto závazkového vztahu splňují požadavky zákona o obalech č. 477/2001 Sb.

Fotografie jednotlivých předmětů v katalogu a na web stránkách Prodávajícího mají pouze informativní charakter a nemusí plně odpovídat skutečnosti, zejména co se týká barevnosti a detailů provedení. Pokud jsou na předmětech použita ukázková loga a názvy, jsou tato loga a názvy registrovanými obchodními značkami uvedených společností a jsou na předmětech znázorněna pouze pro ilustraci možného umístění.

Ochrana osobních údajů: Odesláním své objednávky, vyžádáním cenové nabídky, ať už písemnou formou či prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo webových stránek společnosti Šani s r.o. dává zájemce o koupi, Objednatel zboží popř. Kupující souhlas k tomu, aby až do odvolání jeho souhlasu byly jejich osobní a firemní údaje zpracovávány v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů pro účely obchodní činnosti společnosti Šani s.r.o. Prodávající tímto informuje o tom, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že zde uvedené osoby mají právo na přístup k údajům v mezích zákona, že předmětný souhlas může být kdykoliv odvolán a že všem jmenovaným subjektům náleží ochrana práv dle zákona 101/2000 Sb. Společnost Šani s r.o. neposkytuje vědomě předmětné údaje žádným třetím subjektům, ani zdarma, ani za úplatu.

Datum poslední aktualizace: 1. 1. 2021

__________________________________________________________________________________________________________

Zasláním objednávky jsou akceptovány tyto Obchodní podmínky Prodávajícího, se kterými byl Kupující seznámen předem nebo se na ně odkazovala zpracovaná a zaslaná nabídka Prodávajícího, jako podklad pro vystavenou objednávku. V případě většího objemu zaslané objednávky můžete být požádáni o jejich písemné potvrzení.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.